پیدای پنهان

آخرین مطالب

  • ۳۱ شهریور ۹۲ ، ۱۶:۴۳ Unknown
  • ۲۸ تیر ۹۲ ، ۱۹:۱۴ Unknown
  • ۱۵ آبان ۹۱ ، ۱۸:۴۸ فقر

پربیننده ترین مطالب

محبوب ترین مطالب

آخرین نظرات

علائم ظهور

شنبه, ۷ بهمن ۱۳۸۵، ۰۳:۵۸ ب.ظ

 

 علامات ظهور به دو دسته تقسیم می شود:

الف)آفاتی :که بر دو نوع است:ارضی مثل زلزله و خسف و....ودوم سماوی:مانند خسوف

وکسوف و...

ب)انفسی : که در نفس افراد و موجودات ظاهر می شود مانند مسخ.

علائم ظهوررا می توان به دو طریق معنی کرد:

یکی:علائمی که دال بر این است که ظهور اتفاق خواهد افتاد پس باید انتظار ظهور را داشت و

 بر دو قسم است قسمی علائم قرب ظهور است و قسمی علائم سال ظهور است .

دوم:علائمی که دال است بر ظاهر شدن ان حضرت و دیگر انتظاری نیست وبر دو نوع است :

نوعی اعلام می کند به ظهور او یعنی اینکه ظاهر شد مانند صیحه آسمانی در ابتدای ظهور

نوعی اعلام بر کیفیت ظهور می کند و این نوع آنهایی هستند که بعد از ظهور نیستند و ان سال

واقع می شود مانند خسف بیدا

در حقیقت اینها علامت های ظهورنیستند بلکه حوادث واقعه سال ظهور هستند.

                                          فصل اول

                در علائم قریبه از ظهور وآن 20 امر است:

1- شدت فتنه و فساد و اختلاف وظلم وجور:

مهمترین علامات قرب ونزدیکی شدت همان فسادهایی ست که رخ می دهد مانند فساد مملکتی

،اجتماعی،مذهبی،سیاسی و...

پس هر چه دامنه فساد بیشتر شود و بی دینی زیاد شود و ظلم وجور وفجایع عمومی بیشتر شود

 امید به فرج بیشترخواهد بود.پس اگر چه مومنین با با دیدن این امور دلگیر شوند اما از جهت

دیگر باید شاد باشد زیرا این امر نزدیک تر می شود.(البته این با اینکه ما رو به سوی بدی برویم

منافات دارد زیرا که دنیا به طورطبیعی به سوی بدی می رود مثلا جامعه ما را در نظر بگیرید

مگر اسما مسلمان نیستیم اما به طور طبیعی رو بدی نهاده نه این که افراد برای محقق شدن ظهور

 به بدی رو اورده اند پس هوشیار باشید تا به دا م گروههای انحرافی نیفتید)

پیامبر(ص):بلای این امت به نحوی باشد که پناهگاهی نباشد که به وی پناه ببرند

حضرت امام محمد باقر:چنان باشید که مانند بزهای ترسان که نه قدرت دفاع دارند و نه پناهگاهی

دارند به نحوی که قصاب دست بر هر کدام که خواهد می گذارد

امیرالمومنین:چنان زمین پر از جور و ظلم شود که نتواند کسی بگوید الله مگر در خفا

امام صادق:تا اینکه اکثر مردم بگویند خدا را به آل محمد نیازی نیست

امام زمان:ظهور نخواهد بود مگر بعد از طول مدت و قساوت دلها و پر شدن زمین از جور

2-بنای قصر عتیق و بنای عمارتها در اطراف مسجد کوفه:

امام صادق (ع):چون مهدی ظهور کند قصر عتیق(دارالاماره)و خانه های جبابره را که اطراف

مسجد کوفه است خراب کند ملعون است کسی که ان را بنا کند

توضیح:اطراف مسجد کوفه بیابان بوده وخرابه که اینک ساختمان ها ساخته شده وبنای دارالاماره

بنا شده پس امید است انشالله این بناها از اثا قریبه باشد.

3-بنای جسر کوفه:

امیرالمومنین(ع):سفیانی لشکری به سوی کوفه می فرستد پس امیری از بغداد با پنج هزار به

محاربه او حرکت می کند و بر جسر کوفه جنگ واقع شود تا اینکه هفتاد هزار نفر از طرفین بر

 جسر کوفه کشته شوند به طوری که که از خون انها آب فرات رنگین و از جسد هاشان که در

آب افتد آب متعفن شود که سه روز مردم از اب فرات خودداری کنند

این حقیر(نویسنده کتاب)در سال 81 دیدم جسر اهنی ثابت پهنی کشیده اند که پیش از ان نبود بلکه

جسر چوبی کوچکی بود برای رفت و امد مردم و ان را هم برای عبور ومرور کشتی ها قطع

می کردند چون ان جسر عظیم را دیدم تصدیق نمودم که که مراد از این جسراست که گنجایش

جنگ بر روی ان و کشته شدن هفتاد هزار نفر را دارد.

4-خندق برای کوفه و کشف هیکل و تعطیل شدن مساجد چهل روز:

امیرالمومنین (ع):اول علامات حصار بندی کوفه هست به خندق و رصد و خراب کردن زاویه ها

 و در کوچه های کوفه و تعطیلی مسجد چهل شبانه روز و کشف مجسمه و به اهتزاز در امدن

سه بیرق در اطراف مسجد کوفه.

خراب کردن زاویه ها را خود نویسنده شاهد بوده. امام کشف مجسمه بعید نیست به زودی رخ

دهد چون در نزدیکی مسجد میدانی ساخته اند و چنانکه امروز عرف است در هر میدان مجسمه

سازند این امر هم واقع شوند

و تعطیلی مسجد که این امر اتفاق افتاده (در جنگ عراق وعثمانی)

5-بغداد بار دیگر پایتخت شود با تشکیل دارالشوری :

امیرالمومنین:دارالملک به بغداد بر میگردد (و این اشره به این است که مدتی از وی قطع شود

چنانکه شد)و اموربه شوری موکول شود.هر کس بر چه غالب شود انجام دهد پس در ان وقت

است خروج سفیانی.

6- جفا و تعدی بنی هاشم

حضرت صادق به ابان تغلب فرمود:هر گاه رایت حق ظاهر شود لعنت کند او را اهل شرق

وغرب

سپس فرمود آیا می دانی به چه جهت ؟عر ض کرد نه. فرمود:به جهت آنچه که مردم پیش از

خروج و از اهل بیت می بییند.

پس از این حدیث ظاهر می شود که قبل از ان حضرت بنی هاشم ظلم و تعدیانی خواهد داشت که

مردم از ایشان به تنگ امده باشند که چون رایت حق را ببینند بر انان قیاس کنند .اما در کدام

کشور؟؟ظاهر این است که در همه جا این است.

7-ظهور آتشی در ثویه کوفه تا کناسه بنی سعد

8-ظهور یاس و ناامیدی

9- سالهای فریبنده:

امیر المومنین فرمود:پیشاپیش قیام قائم سالهایی ست فریبنده .پس فرمود:در ان سالها راستگو

 تکذیب شود و دروغگو تصدیق و شخص مکار مقرب گرددو مردمان پست غیر قابل اعتنا در

امر مردم دخالت کنند و سخنرانی کنند.

10- نوع مردم شریر باشند

11-شدت اختلاف در شیعه و تبری از یکدیگر:

یکی از خواص از حضرت علی (ع) نقل می کند که فرمودند: وقتی که شیعه مختلف شوند و به

هم درافتند و از یکدیگر تبری کنند ویکدیگر را لعن کنند و آب دهان بر روی یکدیگر افکنند

راوی گفت:هیچ خیری دران زمان نیست.فرمودند:همه خیر در ان زمان است که قائم قیام کند و

همه اینها را بردارد.

12- سالهای پر اختلاف و سرعت زوال حکومت ها

حوادثی که بیشتر علامت نزدیکی ست

13- خوف و جوع و نقص ثمرات

از حضرت امام محمد باقر وجعفر صادق تفسیر شده خوف به سبب جنگ و اختلاف دولتها و

گرسنگی به سبب قحطی و کمی باران و نقصان اموال به کسب و تجارت و نقصان نفوس به

کثرت کشتزارها و نقصان میوه ها به فساد انها بر درختان و کمی برکت.

اما روایات در تحدید وقت ان مختلف است و در حیص مجموع ان چه استنباط می شود ان است

که این امر دو مرتبه تکرر می یابد:

الف-در اواخر دولت بنی عباس که محقق شد و تواریخ از قحط در شام و مصر و عراق و قتل

نفوس و کمی ثمرات که به تفصیل حاکی ست

ب-در اوان نزدیکی ظهور

حضرت صادق فرمودند:در جلو قائم ناچار است سالی باشد که مردم مبتلا به جوع و خوف شدید

از قتل شوند و نقصان مال وثمرات نیز ببینندو حضرت باقر فرمودند: بشارت بده صابرین را در

 ان هنگام به تعجیل خروج قائم

14- اختلاف و خوف وتزلزل و اضطراب مردم در اثر ان

15-سه سال خشکی وکم بارانی

16-هرج ومرج

17- طاعون ابیض واحمر

امیرالمونین فرمودند:

درجلو قائم مرگ سرخ ومرگ سفید خواهد بود

امام محمد باقر(ع) فرمودند:ناچار است پیش از قائم ما دو طاعون باشد:طاعون سفید وطاعون

 سرخ.عرض کرد یا رسول الله طاعون سفید وسرخ چیست؟فرمودند:طاعون سفید مرگ سریع

 وزود رس و طاعون سرخ شمشیر است.

18-ظهور جذام و بواسیرومرگ فجاه

19-دوازده رایت مشتبه بلند شود

20-فرار کردن یازده تن از مومنین و پناهنده شدن به روم:

از روایات معلوم می شود که این یازده تن از ایران هستند که در اثر فشار و اذیت واذار سلطان

 خود مردم به روم می روند و انها را انجا پناه می دهند (در قسطنطنیه) وانجا بمانند تا هنگامی

که ندای ان حضرت از کعبه بلند شود

در روزهای اینده مطالبی را در مورد علامات یک سال یا دو سال قبل از ظهور رو براتون می

ذارم امیدوارم ببینید .در ضمن نظر یادتون نره.برای فرج امام زمان هم زیاد دعا کنید.

   

۸۵/۱۱/۰۷ موافقین ۰ مخالفین ۰
سید علی حسینی

نظرات  (۴)

۱۷ بهمن ۸۵ ، ۱۹:۴۱ سید محمد انجوی نژاد
سلام . منت گذاشتین . لینک دادم . یا علی
سلام
نام مهدی دل نوازش میدهد
عطر وبویش بوی نرگس میدهد
با تبادل لینک موافقم با اجازه شما من اول لینکتون میکنم
یا حق
سلام
خیلی از زحماتت متشکرم. انشا’الله موفق باشی
سلام داداش
کار درستی نمی کنی که برای مطالبت مصداق میاری.
داداش منابع رو هم ذکر کن.
داداش چرا معنی بعضی از لغات عربی رو ننوشتی. مثلا اگه به جای اینکه بنویسی "جسر" می نوشتی "پل" چی می شد.

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی